8. Sınıf Top İnkilap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56

Sevgili öğrencilerimiz 8. Sınıf Tuna yayınları İnkilap Tarihi Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Ana dilde düşünme bunu konuşulmak istenen yabancı dile çevirme stratejisini kullanan kişiler konuşmalarına başladıklarında uzun karışık anlamsız söz dizinleri kullanırlar. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe’yi iyi öğrenmek TEOG’da başarı kazanmanın en önemli anahtarlarından biridir. Türkçe’ye hakim olmanız sorulan doğru anlamanıza ve hızlı algılamanıza kolaylık sağlayacaktır. Öte yandan Türkçe’yi iyi bilmek sadece Türkçe sorularını çözerken değil, diğer sorulan çözerken de size fayda sağlayacak, sizin onları da doğru ve hızlı kavramanıza yardımcı olacaktır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 56 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Ünite Değerlendirmesi Soruları ve Cevapları

2. Ünite Değerlendirmesi

A. Aşağıdaki cümlelerde özelliği verilen devletlerin hangisi olduğunu kutudan bularak cümlenin sonundaki noktalı yere yazınız.

1. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. Çünkü sömürgelerine giden yol, Osmanlı topraklarından geçiyordu. (İngiltere)
2. Sıcak denizlere ulaşmak istiyordu. İstanbul’u merkez alan bir Slav İmparatorluğu kurmak ve Panslavizm politikası ile Balkan Yarımadası’ndaki Ortodoks ulusları ayaklandırmak istiyordu. (Rusya)
3. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge arayışlarına sonradan katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile İttifak Bloku içinde yer aldı. (Almanya)
4. Milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi ortaya çıkardığı değerler ile Osmanlı’yı derinden etkiledi. Ayrıca Osmanlı sınırları içindeki azınlıkları kendi çıkarları doğrultusunda ayaklandırdı. (Fransa)
5. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal etti. talya)
6. 20. yüzyılın başında askerî ve ekonomik gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Sömürgeci devletlerin topraklarını ele geçirmek ve kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak istedikleri devlettir. (Osmanlı Devleti)

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Çanakkale Cephesi Anlaşma Devletlerinin Rusya’ya yardım gönderip tehlike içindeki Çarlık rejimini güçlendirmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak amacıyla açtıkları cephedir.
2. Kurtuluş Savaş’nn gerekçesi, amac ve yöntemi ilk kez Amasya Genelgesi ile açklanmştr.
3. İzmir’in işgaline karşı Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur.
4. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Sivas Kongresi’nde tek çat altnda toplanmştr.
5. Millî hareketin, İstanbul Hükûmeti karşısındaki ilk başarısı Damat Ferit Pasa Hükûmeti’nin istifasıdır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 57 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Ünite Değerlendirmesi Soruları ve Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

1. Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere karşı direnmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devletlerini kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu. (Y)
2. Adana ve çevresinde, Fransız, Ermeni işgallerine karşı koyan cemiyet Redd-i İlhak Cemiye-tidir. (Y)
3. İşgallere karşı Anadolu’nun dört bir tarafında zaman zaman mitingler zaman zaman da silahlı savunma eylemleriyle kendini gösteren millî direnişe Kuvayımilliye denir. (D)
4. Erzurum Kongresi ile Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez açıklanmıştır. (Y)
5. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu, ulusal iradenin egemen kılınması gerektiği ilk kez Havza Genelgesi’nde söylenmiştir. (Y)
6. Sivas Kongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. (D)
7. Amasya Görüşmeleri’nde Misakımillî kararları onaylanarak dünyaya duyuruldu. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasından yanaydı. Osmanlı Devleti’nin diğer grupta yer almasından tedirginlik duyuyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin tedirginlik duymasına yol açan bir durum değildir?
A) İngiltere’nin Uzak Doğu sömürgeleri ile bağlantısının tehlikeye girmesi
B) Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılması
C) Sömürge alanlarının daha da genişlemesi
D) Açılacak yeni cephelerin kayıplarını arttırması ve savaş süresini uzatması
2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşıı’na girmesinin nedenleri arasında yer almaz?
A) Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri alacağına inanması
B) Kapitülasyonların kaldırılacağını ve borçlarından kurtulacağını düşünmesi
C) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
D) Gelişmiş sanayisine yeni ham madde ve enerji kaynakları sağlayacağı düşüncesi
3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını doğrudan sınırlandırmaz?
A) Anadolu dışındaki Osmanlı birlikleri en yakın İtilaf Devletleri komutanlıklarına teslim olacak.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebilecekler.
C) Ermenilere bırakılması düşünülen doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecekler.
D) Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
AÇIKLAMA: Bütün şıklar Osmanlı devletinin egemenlik haklarını sınırlandırır. Aslında sorunun doğru cevabı yok. En yakın cevap A şıkkıdır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 58 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Ünite Değerlendirmesi Soruları ve Cevapları

4. Aşağıdakilerden hangileri, milli varlığa yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Propaganda ve yayınlar yoluyla başladıkları mücadeleye işgallerden sonra silahlı direnişlerle devam ettiler.
B) Osmanlı yönetimi tarafından desteklenmişlerdir.
C) Temsil ettikleri bölgelerin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.
D) Bölgesel nitelikli kuruluşlardır.
5. Anadolu ve Trakya başta olmak üzere, yurdun her yerinde varlığını mitingler düzenleyip, silahlı direniş örgütleri kurarak kabul ettirmeye çalışan davranış biçimi Kuvayımilliye ruhu olarak adlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi, Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasının nedenleri arasında yer almaz?
A) Anadolu’nun yer yer işgal edilmiş olması
B) Osmanlı yönetiminin işgallere duyarsız kalması
C) Padişahın esaret altından kurtarılmak istenmesi
D) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Osmanlı ordularının terhis edilmesi ile askerî boşluğun ortaya çıkması
6. Erzurum Kongresi’nde “Kuvayımilliye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.” kararı yer almıştır.
Amasya Genelgesi’nin;
I. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
II. İstanbul’daki hükûmet, üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir.
III. Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
kararlarından hangileri, Erzurum Kongresi’nin kararını destekleyici niteliktedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
7. Aşağıda verilenlerden hangisi, Misakımillî kararlarının sonuçları arasında yer almaz?
A) Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
B) Türk ulusunun tam bağımsızlık isteği dünyaya duyurulmuştur.
C) Kurtuluş Savaşı’nın programı yasallaşmıştır.
D) Millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulacağını bildirmiştir.
D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.
1. Misakı millî kararlarının Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı önemi açıklayınız.
Misaki millî ile Türk yurdunun sınırları çizilmiş, Türk ulusu tam bağımsızlık amacını dünyaya duyurmuştur.
Mustafa Kemal’in düşünceleri Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilirken Kurtuluş Savaşı’nın temel programı yasallaşmıştır. Tartışma konusu olan topraklarda halkoylaması yapılmasını önererek Türk halkının sorunları barışçı yollardan çözmek amacında olduğu gösterilmiştir.
2. TBMM’nin açılış gerekçelerini ve önemini yazınız.
TBMM’nin Açılış Amaçları:
1.Milli iradeyi egemen kılmak
2.Ulusal güçleri bir arada tutmak
3.Bağımsızlığı sağlamak
4.Bağımsızlı ve egemenliği sağlayacak otorite ve gücü oluşturmak
TBMM’nin Açılmasının Önemi:
1.Milli egemenlik ilkesi kurumlaştı
2.Halkçı, ulusçu ve demokratik bir Türk devleti oluştu
3.Temsil heyetinin görevi sona erdi
4.Ulusal örgütlenme tamamlandı
3. TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların isimlerini yazarak Kurtuluş Savaşı’na etkisini değerlendiriniz.
İstanbul Hükûmeti’nce Doğrudan Çıkartılan Ayaklanmalar
a. Anzavur Ayaklanması
b. Kuvayıinzibatiye (Halife Ordusu)
İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri’nin Kışkırtması Sonucu Çıkan Ayaklanmalar
a. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları
b. Çapanoğulları Ayaklanması
c. Çopur Musa Ayaklanması
ç. Milli Aşireti Ayaklanması
d. Koçgiri Ayaklanması
e. Cemil Çeto Ayaklanması
f. Delibaş Mehmet Ayaklanması
g. Ali Batı Ayaklanması
Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar
a. Rumların Çıkardığı Ayaklanmalar (Pontus)
b. Ermenilerin Çıkardığı Ayaklanmalar
Kuvayımilliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar
a. Çerkez Ethem Ayaklanması
b. Demirci Mehmet Efe Ayaklanmas
* TBMM’ye karşı çıkarılan isyanların en önemli sonucu Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının gecikmesidir.
4. Sevr Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.
Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır. Osmanlı Mebusan Meclisi Misakımillî kararlarını kabul etmişken İstanbul yönetimi bu antlaşmayı kabul etmekle ulusal iradeye ters düşmüştür ve anayasaya aykırı davranmıştır. Çünkü Osmanlı Anayasası olan Kanunu Esasiye’ye göre bir barış antlaşmasının, Meclis-i Mebusan’ın onayından geçmesi gerekiyordu. Bu antlaşma ile toprakları paylaşılan, ordusu güçsüzleştirilen, ekonomisi İtilaf Devletleri’nin kontrolüne giren Osmanlı Devleti ve Türk milleti yok sayılmıştır.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

“8. Sınıf Top İnkilap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56” üzerine 3 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir