7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Eğitsel Rehberlik genel olarak verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısıyla başa çıkma  gibi eğitim-öğretimle ilgili problemleri içermesiyle birlikte ana-baba tutumları ve öğretmen tutumları gibi sosyal yanı olan ancak eğitsel etkisinin ağırlığı nedeniyle burada ele alınmıştır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekonomi ve Sosyal Hayat Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 140, 141 Ünitemizi Değerlendirelim Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ekonomi ve Sosyal Hayat Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının karşısına “D”, yanlış olanının karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Toprak idaresi sadece ekonomik alanda değil, devlet yönetiminde de önemlidir. D
2. Tarihî Kral Yolu sayesinde doğu ve batı ülkelerinin kültürleri de etkileşim içine girdi. D
3. Enderunda ülkede yöneticilik yapan üst düzey memurlar yetiştirilirdi. D
4. Vakıf hizmetleri sadece devlet eliyle yürütülür. Y
5. Fatih Sultan Mehmet, ahiliğin kurucusudur. Y
6. Osmanlı Devleti’ nde ahilik kurumu günümüz tüketici hakları derneklerinin görevlerini de yerine getirmekteydi. D
7. Sadece bir mesleğe karşı duyulan ilgi o mesleği seçmek için yeterlidir. Y

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
James Watt
Robert Fulton
vakıf
tımar
meslek
külliye
sanayi

 • Cevap:

1. Osmanlılarda, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen toprağa …..TIMAR….. denir.
2…… ..VAKIF……birçok kimse tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuramlardır.
3. Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı işe….. MESLEK………denir.
4. Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntem ve araçların tümüne.. SANAYİ...
denir.
5. ilk buharlı gemiyi…..ROBERT FULTON.…icat etmiştir.
6. Buhar makinesini…JAMES WATT.….. icat etmiştir.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 
1. Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti’nde usta-çırak ilişkisi ile eğitimin verildiği, esnaflar arasında birlik ve beraberliğin sağlandığı teşkilat hangisidir?
A) Enderun B) Ahi Teşkilatı C) Mevlevi Teşkilatı D) Belediye Teşkilatı

 • Cevap: B

2. Aşağdaıki faktörlerden hangisi meslek seçimini etkiler?
A) Yetenek B) Aile isteği C) Kişilik özellikleri D) Arkadaş isteği

 • Cevap: A

3. Osmanlı Devleti’nin eğitim ve öğretim kuramları olan medreselerde çok çeşitli dersler okutulurdu. XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde fen ve matematik derslerine fazla önem verilmemeye başlanmış, bu nedenle medrese eğitimi bozulmuştur.
Parçada dile getirilen durumun, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açması beklenemez?
A) Medreselerde okuyan öğrenci sayısının azalmasına
B) Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelerin izlenememesine
C) Bilim adamı yetişmemesine
D) Medreselerin, çağın eğitim anlayışından uzaklaşmasına

 • Cevap: A

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

4. Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donandığı ve zenginleştiği görülür. Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
A) Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde
B) Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde
C) Tarıma elverişli bölgelerde
D) Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde

 • Cevap: A

5. Osmanlı ekonomisi, büyük ölçüde tarım ve ticarete dayanmaktaydı. Bu nedenle şehirler arası yollarda gereksinimlere cevap verebilecek biçimde birçok kervansaray yapılmıştır.
Buna göre, kervansarayların yapılma amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Tüccarların güvenliğini sağlamak ve ticareti geliştirmek
B) Ekonomik haberleri köylülere duyurmak
C) Yeni alışveriş merkezlerinin kurulmasını sağlamak
D) El sanatlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak

 • Cevap:A

6. Sanayi inkılabı hangi ülkede başlamıştır?
A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) Portekiz

 • Cevap: B

7. Aşağıdakilerden hangisi ahilik teşkilatının temel esaslarından değildir?
A) Güler yüzlü olmak B) Cimri olmak
B) Sözünde durmak D) Dost ve akrabayı ziyaret etmek

 • Cevap: B

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 
1. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini düşünerek bu faaliyetlerin oluşmasında toprağın önemini açıklayınız.

 • Cevap: Toprak olmadan hiç bir üretim olmaz. Toprak demek üretim demektir. Bütün sebzeler, meyveler, endüstri ürünleri hep topraktan elde edilmektedir.Bunun yanında toprağın altındaki madenler de yine topraktan elde edilen tarım ürünleri kadar değer taşımaktadır.

2. Tımar sistemi nedir? Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin askerî alandaki faydalarını açıklayınız.

 • Cevap:  Tımar Sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari bir sistemdir.Bu sistemde köylüler devlete vermeleri gereken vergiyi tımar sahibine verirlerdi.Tımar sahipleri de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belirli sayıda atlı asker(cebelü) yetiştirirlerdi.

3. Kral Yolu’nun ticarete olan faydaları yanında toplum hayatına olan etkilerini açıklayınız.

 • Cevap: . Lidyalılar, Kral Yolu’nun en önemli devletlerinden biridir. Lidyalıların parayı icat etmeleri; alışverişi kolaylaştırmış, ekonomik hayatı, sermaye birikimine ve finans sektörünün oluşmasında ortam hazırlamıştır. Paranın kullanılmaya başlamıştır. Paranın kullanılmaya başlamasından sonra değiş tokuş (takas) uygulaması ortadan kalkmıştır.

4. Coğrafi keşifleri Osmanlı Devleti gerçekleştirse idi dünya tarihinde neler değişirdi? Tahminlerinizi söyleyiniz.

 • Cevap:
 • Osmanlı Yıkılmazdı
 • Bütün Dünyada Osmanlıca konuşulurdu
 • Ülkemiz düşman işgaline uğramazdık
 • Vatanımızdan düşmanları atmak için Kurtuluş Savaşını yapmazdık.

5. Üretimde makineleşmenin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

 • Cevap: Olumlu etkileri:
 • Üretimi arttırır
 • Kaliteyi arttırır
 • Hızlı üretimi sağlar
 • Olumsuz etkileri:
 • İşsizliğin artmasına neden olur.
 • Küçük üreticinin aç kalmasına neden olur
 • Sömürgecilik Savaşlarına neden olabilir.

6. Vakıfların toplum hayatına etkileri nelerdir?

 • Cevap: Kısacası Türk ve İslam ülkelerinde, insanın hafızasına gelen her şey için hizmet gayesi ile çok çeşitli vakıflar kurulmuştur. Bu vakıflar yüz yıllar boyunca Türk-İslam dünyasında içtima-i nizamın her türlü sarsıntı ve zedelenmeden korunmasına, fertler arasında yardımlaşma ve dayanışma yolu ile karşılıklı sevgi bağının kurulmasına, başka bir ifade ile insanlığın dünyevi ve uhrevi saadetine hizmet eden birer sosyal kuruluş olarak önemli bir mevki edinmiştir. Ayrıca vakıflar ahirette de sevap kazanmak için kurulmuş müesseselerin başında gelmektedir.

7. Osmanlı Devleti’nde müşteriye satılan bir ürün bozuk ya da hatalı olsaydı bu durum hangi kuruma şikâyet edilirdi?

 • Cevap: Ahi Teşkilatına ve onların bünyesindeki Loncalara

8. Türklerde esnaflar arasında birliği ve denetimi sağlayan ahilik kültürünün ilkeleri nelerdir?

 • Cevap:
 •  1 – Kendi ihtiyacı varken başkalarına vermek,
  2 – Öfkelenince yumuşak davranmak,
  3 – Yenici iken yenileni affetmek,
  4 – Dünya yaşayışına bağlanmak,
  5 – El emeğini, çalışmayı kutsal bir yaşama ilkesi haline getirmek,
  6 – Herkesin bir iş yaparak Ahi topluluğu içerisinde yer alması,
  7 – Bütün insanlara karşı sevgi ve yardım duygusu taşımak ve bunu gerçekleştirmek, hayata geçirmek, uygulamak,
  8 – Kardeşlik dayanışması içinde; askerleri, üreticileri. emeçileri, esnafı birleştirmek ve böylece devleti güçlü kılrnak, sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçekleştirmek,
  9 – Halkçı ve milliyetçi bir düzen içinde; egemen, sömürücü güçlere karşı çalışan her kesimden halkın çıkarlarını savunmak,

9. Doğru meslek seçiminin önemini açıklayınız.

 • Cevap: İnsan nasıl yaşayacağını yaptığı seçimlerle belirler. Yaşamın çeşitli zamanlarında yapılan seçimler, bireyin yaşam tarzını şekillendirir. Bireyin yaşamında mutlu ve başarılı olması bu seçimlerin isabetli olmasına bağlıdır. Diğer bir ifade ile insan isteklerine ve olanaklarına uygun seçimler yaptığı sürece mutlu ve başarılı olur.

 

“7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140” için 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir