10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 94

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Öncelikle temel İngilizce öğrenilir daha sonra uzmanlık alanı çalışılır. Bu anlamda iş İngilizcesi alanı devreye giriyor. İş İngilizcesi ülkemizde çok yaygın bir uygulama değil. Kişilerin alanına göre programlar hazırlamak mümkün, böylece insanlar kendi alanında kullanılan terimlere hızlıca hakim olabilir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Paleolitik Dönem’deki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir?
İnsanın varoluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur.İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için önce hayvan gücünü, sonra buharı, daha sonrada elektriği kullanmaya başlamışlardır.M.S. 11. ve 12. yüzyılda ticaretin gelişmesine bağlı olarak yollar yapılmaya başlanmıştır.Ekonomik yaşam, buhar makinesinin icadı ve sanayi devrimi ile hızla değişmeye başlamıştır.Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır.Bilgisayarın icadı, bilgi paylaşımında önemli bir adım olmuştur.Son yıllarda, biyoteknoloji ile genetik bilimindeki gelişmeler dünyadaki tarımsal gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sağlamıştır.

2. Dördüncül ekonomik etkinlikte çalışanlar, hangi işleri yaparlar?

Bu ekonomik etkinlik yakın zamanda ortaya çıkmış iş kollarındandır. Çünkü bu alan, teknoloji çağına özgüdür. İleri
düzeyde gelişmiş ülkeler veya şirketlerde kısaca Ar-Ge olarak tanımlanan araştırma, geliştirme birimleri oluşturulmaktadır. Bu birimlerdeki insanlar bilgi toplama, işleme, değiştirme ve yayma işiyle uğraşmaktadırlar. Coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma, bu alan için büyük bir önem taşımaktadır.

3. Balık avlayan biri hangi ekonomik etkinlik grubunda yer alır?
  • Cevap: Birincil

4. İkincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı hangi dönemden sonra büyük ölçüde artmıştır?

  • Cevap: Hammaddenin işlenip insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlerdir. Üretim ve imalat işlerinden oluşur. Sanayi faaliyetleri ikincil ekonomik faaliyetler grubundadır. İkincil ekonomik faaliyetler; kimya sanayisi, tarıma dayalı sanayi, metalürji, makine sanayi, orman ürünleri sanayi, taşa – toprağa dayalı sanayi, inşaat ve bayındırlık, enerji üretimi vb faaliyetlerdir. II. Ekonomik faaliyetlerde çalışanların sayısı gelişmiş ülkelerde fazla iken, gelişmemiş ülkelerde azdır. Bu faaliyetlerde çalışanların sayısı nispeten az olsa da ülke ekonomisine getirisi yüksektir.
B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  • Cevap:

1. Birincil ekonomik etkinliklerden biri olan tarım, NEOLİTİK Dönem’de başlamıştır.
2. Gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik etkinliklerde çalışanların oranı AZDIR.
3. Kalkolitik dönemde ilk kullanılan maden BAKIRDIR.
4. Öğretmenler ÜÇÜNCÜL ekonomik etkinlik grubunda yer almaktadır.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. Pakistan gibi ülkelerde çalışanların büyük bir kısmı birincil ekonomik etkinlikte toplanmıştır. (D)
2. Demir çelik fabrikasında çalışan biri ikincil ekonomik etkinlikle uğraşmaktadır. (D)
3. Dokumacılık Sanayi Devrimi’yle başlamıştır. (Y)
4. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir kısmı beşincil ekonomik etkinlikle uğraşmaktadır. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Yanda çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılışı verilen bir ülke için,
I. Avrupa kıtasındadır.
II. Gelişmiş bir ülkedir.
III. Tarımsal üretimi azdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: B

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde birincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı diğerlerine göre fazladır?
A) Kanada B) Türkiye C) Yunanistan D) Hollanda E) Hindistan

  • Cevap: E
3. Aşağıdakilerden hangisi diğer sektörlerde çalışanların ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Pamuk tarımı yapan çiftçi
B) Pamuğu kumaşa dönüştüren fabrikada çalışan işçi
C) Kumaşı satan tüccar
D) Pamuğun üretim ve tüketimiyle ilgili araştırmalar yapan kişi
E) Kumaş satışıyla ilgili yeni kuruluşlar açılmasına karar veren şirket yöneticisi
  • Cevap: A