8. Sınıf Top İnkilap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138

Sevgili öğrencilerimiz 8. Sınıf Tuna yayınları İnkilap Tarihi Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Ana dilde düşünme bunu konuşulmak istenen yabancı dile çevirme stratejisini kullanan kişiler konuşmalarına başladıklarında uzun karışık anlamsız söz dizinleri kullanırlar. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Haftalık planın gerçekçi olabilmesi için önce gözden geçirilir ve uygulandıktan sonra değerlendirilir. Yapılan plana muhakkak uyulmalıdır. En iyi plan bile uyulmazsa yararlı olamaz. Plan bireyin yaşamına uygun hale gelinceye kadar üzerinde çalışılmalıdır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 137, 138, 139, 140 Değerlendirme Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Ataatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 4. Ünite Sayfa 137 Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

Halifelik Sevr Antlasması Lozan Antlasması Saltanat Tevhid-i Tedrisat Karaagaç Dedeagaç Seyh Sait Teskilat-ı Esasiye

1. Lozan Antlaşması günümüzde geçerli olan uluslararası bir antlaşmadır.
2. Lozan Barış Antlaşmasına göre Yunanistan Karaağaç Kasabası’nı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye vermiştir.
3. Lozan Barış Görüşmeleri’nde Türk tarafını TBMM’nin tek başına temsil etmesi için Saltanat kaldırılmıştır.
4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği sağlanarak laik ve ulusal eğitime geçişte önemli bir adım atılmıştır.
5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasında Şeyh Sait Ayaklanması etkili olmuştur.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

(Y) 1. Türk tarihinin ilk anayasası 1921’de ilan edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’dur.
(Y) 2. Kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı Türk Medeni Kanunu ile verilmiştir.
(Y) 3. Cumhuriyet tarihinin ilk çok partili hayata geçiş denemesi Menemen Olayı ile birlikte başarısız olmuştur.
(D) 4. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işinin Türk Devleti’ne ait olması sağlanmıştır.
(D) 5. Osmanlı Devleti’nin son günleri, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkındaki en önemli kaynak “Nutuk”tur.
(Y) 6. Yeni harfleri halka öğretmek ve okuryazar oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 1929’da Halk Evleri açılmıştır.
(D) 7. Türklerin Orta Asya’dan başlayan geçmişini, dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkartan çalışmalar yapmak amacıyla “Türk Tarih Kurumu” kurulmuştur.
(D) 8. Tıp dünyasında ilk kez bir Türk doktor tarafından bir hastalığın tanımı yapıldı. Hulusi Behçet tarafından tanımlanan bu hastalığa “Behçet Hastalığı” denerek onun adı verildi.
(D) 9. Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı, cumhuriyet rejimine, laikliğe ve inkılaplara karşı çıkarılmış olaylardır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Ataatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 4. Ünite Sayfa 138 Soruları ve Cevapları

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. I . TBMM’nin açılması II . Saltanatın kaldırılması
III . Cumhuriyet’in ilanı
IV . Türk Dil Kurumunun kurulması
Yukarıda verilenlerden hangileri, ulusal egemenliğin gerçekleşmesine yönelik olan gelişmelerdendir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III

2. İsmet Paşa, Lozan Barış Görüşmeleri’ne katılan devletlerin temsilcilerine: “Memleketimi esarete mahkûm eden bir belgeye imza koyamam.” demişti. Oturum kapandıktan sonra Türkiye’yi bir oldubitti karşısında bırakmak isteyen İngiltere temsilcisi Curzon, o akşam Lozan’dan ayrılmış ve böylece görüşmeler kendiliğinden kesilmişti. Bunun üzerine Türk heyeti de yurda dönmüştü.
İsmet Paşa, yukarıda anlatılan tavrı ile aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?
A) Gerçek barışın yeni bir savaşla sağlanacağını
B) Yeni Türk devletinin Avrupa devletleri tarafından himaye edilmesi gerektiğini
C) Uluslararası eşitlik ve bağımsızlığı
D) Osmanlı Devleti’nin varlığının tanınmasını

3. “Siyasal, askerî başarılar ne denli büyük olurlarsa olsunlar ekonomik başarılarla taçlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve daha sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması, güçlendirilip genişletilmesi gerekir.”
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yukarıda verilen ifadesi doğrultusunda yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Yerli üretimin arttırılması
B) Sanayi üretimine geçilmesi
C) İş Bankası’nın kurulması
D) Medeni Kanun’un kabulü

4. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte çözülen sorunlardan biri değildir?
A) Laik devlet düzenine tam geçiş sağlanmıştır.
B) Kabine Hükümeti sistemi getirilmiştir.
C) Devlet rejiminin gerçek adı konmuştur.
D) Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Ataatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 4. Ünite Sayfa 139 Soruları ve Cevapları

I . Halifeliğin Kaldırılması II . Tevhid-i Tedrisat Kanunu
III . Erkânı Harbiye Vekâletinin Kaldırılması
IV . Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
Yukarıda 3 Mart 1924 tarihli kanunlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu kanunların çıkarılması ile sağlanan kazanımlardan biri değildir?
A) Devlet ve toplum hayatının laikleşmesi
B) Güçlü ve bağımsız bir ekonomik yapının oluşturulması
C) Askerî idarenin siyasetin dışına çıkarılması
D) Çağın gereklerine uygun ulusal bir eğitim anlayışının benimsenmesi

6. “Çeşitli partilerin muhalefeti, birbiriyle mücadelesi, aralarında âdeta memleket ve milletin gerçek çıkarları karşısında kendiliğinden bir anlaşmaya varmak içindir. Memleketin kurtuluşu, milletin refah ve mutluluğu hangi siyasi hareket tarzını gerektiriyorsa siyasetin temsilcileri, o günün idarecileri olur.”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşünceleri dikkate alındığında çok partili yaşamla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çok partili siyasal yaşam dış politikada tam bağımsızlığın vazgeçilmez bir unsurudur.
B) Siyasi partilerin birbiriyle rekabeti, milletin refah ve mutluluğunun gerçekleşmesine katkı sağlar.
C) Ülkeyi yöneten iktidar partisi yanında muhalefet eden partilerin varlığı milletin çıkarlarına hizmet eder.
D) Çok partili siyasal yaşam, millî egemenliğin gerçekleşmesinde önemli bir unsurdur.

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde, yapılan inkılaplar ve amaçları yanlış eşleştirilmiştir?
A) Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması – İnsanların inancı üzerinden çıkar sağlayan zihniyetlerin etkinliklerine engel olunmak istenmesi
B) Türk Medeni Kanunu – Müslüman olanlarla olmayanların kişilerarası ilişkilerde aynı hukuk kurallarına tabi olması
C) Yeni Türk Harflerinin Kabulü – Öğretim birliğinin sağlanması
D) Şapka ve Kıyafet İnkılabı – Millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma

8. I . Türk Tarih Kurumunun kurulması II . Türk Dil Kurumunun kurulması III . Kabotaj Kanunu’nun kabulü
Yukarıda verilenlerden hangileri, toplumun millî kimlik kazanması amacıyla yapılan düzenlemelerdendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Ataatürkçülük Ders Kitabı Top Yayıncılık 4. Ünite Sayfa 140 Soruları ve Cevapları

9. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi gösteren gelişmelerden biri değildir?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Atatürk Orman Çiftliğinin kurulması
C) Ziraat Bankası için ayrılan sermayenin başka amaçlar için kullanılmaması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

10. “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”
Yukarıda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda yer alan düşünceleri verilmiştir. Buna göre, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Geleneksel toplumsal yaşantının korunması gerektiği
B) Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği
C) Batı uygarlığının tüm değerlerinin benimsenmesi gerektiği
D) Uygarlık yolunda geçmiş dönemlerin düşünce yapısının korunması gerektiği

11. I . Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi II . Evlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi
III . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması
IV. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV

Ç. Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.

Atatürk, yaşadığı dönemde milli kültürün bir aynası olan sanat anlayışını benimsemiştir. Çünkü o dönem Türkiye’nin yeniden yapılanma süreciydi ve milli kültürün oluşması önemliydi. Burada sanat bir araç görevi görecekti. “Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür” sözleriyle Atatürk bu sanatın Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sanayi-i Nefise Osmanlı zamanından kalmadır ve burası Atatürk tarafından imar ettirilip Güzel Sanatlar’a dönüştürülmüştür. Avrupanın çeşitli sanat merkezlerine burada yetişmiş olan sanatçılar gönderilmiştir. Avusturya, Fransa ve Almanya’ya pek çok öğrenci heykel, mimarlık ve resim sanatlarını öğrenmesi için gönderilmiştir.

Atatürk’ün sanatçıya verdiği değer çok büyüktür. Devrin Türk ocağında İstanbul Şehir Tiyatrosu’ndan Ankara’ya gelen sanatçılar temsiller vermektedir. Henüz devlet tiyatroları kurulmuş değildir. Atatürk bu temsillerden birini izlemiştir ve çıkışında sanatçıları Çankaya’ya davet etmiştir. Çankaya’da ağırladığı sanatçılar kendisine iltifat yağdırmaktadır. Reşit Galip ayrılma vakti geldiğinde sanatçılara Atanın elinin öpülmesi gerektiğini söylemiştir. Atatürk ise “Sanatçı el öpmez, sanatçının eli öpülür” diyerek sanatçıların ellerini öpmüştür.

2. Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslayınız.

3. “Büyük Nutuk”un söyleniş amaçlarını ve tarihsel önemini değerlendiriniz.

Konuyla ilgili bir sonuca varmak istiyorsak önce tarihin amacını düşünmemizde fayda var. Tarihin  asıl amacı (benim yorumum) geçmişimizde yapılan hataların tekrar günümüze aksetmesini önlemek ya da geçmişteki başarılı işleri halka öğreterek halkın nereden geldiğini, benliğini unutmasını önlemektir. Aksi taktirde halk amaçsız kalacaktır ve fırtınaya kapılmış bir gemi misali beyhude hareketlerle etrafa savrulacaktır. Dönelim Nutuk’a eğer ki okuduysan veya biraz göz gezdirdiysen göreceksin ki dönemin durumu çok güzel bir şekilde anlatılmış. Halkın yaşadığı zorluklar, işgaller kağıda dökülmüş peki ama neden. yazımın başında da belirttiğim gibi aslında bu eser bize nutuktur bize diyor ki;”Senin ecdadın müşkül bir durumdan senin için kanıyla canıyla böyle kazandı cumhuriyeti”

4. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk, devletin içinde bulunduğu durumu anlayabilecek yaşa geldiği günden itibaren ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak ve Türk devletini çağdaş devletler seviyesine çıkarmak için tabir-i caizse dişini tırnağına takarak ve canını hiçe sayarak çalışmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk ülkesi için çalışırken kimi zaman düşman ile birebir karşılıklı mücadele ederken kimi zamanda ülkeyi yükseltmek ve geliştirmek için bir çok çalışmaların ve inkılapların altına imzasını atmıştır.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir çok çalışma ve yenilik yaptığı alanlardan birisi de sağlık alanıdır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, vatandaşların ülkelerine faydalı birer birey olabilmeleri için eğitim alanının yanı sıra bir de sağlık alanının gelişmesini ve bireylerin sağlıklı birer vatandaş olmasını savunmuştur.
Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Mustafa Kemal Atatürk sağlık alanındaki çalışmaları hem arttırmış hem de hızlandırmıştır. Öncelikle tüm vatandaşların sağlık olanaklarından ücretsiz bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyerek egemenliği millete ait kılmış ve bu alanda da tüm vatandaşların ücretsiz fayda sağlamasına ortam hazırlamıştır.
23 Nisan 1920 gününde Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk hükümete bağlı olarak faaliyetlerini yürütecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını kurmuştur. Bu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı öncelikle 1924 senesinde Ankara, İstanbul, Trabzon, Diyarbakır ve Sivas gibi illerde örnek olabilecek hastaneler kurmuştur ve bu hastanelerin her geçen gün artması için çalışmalarını hızlandırmıştır.
Sağlık alanında ayrıca verem, kolera, çiçek, tifo, sıtma, kızamık ve menenjit gibi hastalıklar üzerinde tedavi yöntemleri geliştirilirken bununla birlikte halk bu hastalıklara yakalandığında hükümete bildirmekle sorumlu tutulmuştur. Ayrıca Kızılay sivil toplum örgütünün de kurularak faaliyetlerini yaygınlaştırabilmesi için hükümet belirli miktarda bütçe ayırmıştır.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir