7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Ertesi gün göreceğin konulara genel olarak göz at.Öğrenmeyi harekete geçiren duygu meraktır. Merak duygusu ile öğrenme hem zevkli hem de çok kalıcıdır.  Merak, aynı zamanda dikkati bir noktaya odaklamayı sağlar. Bu çalışma, sadece “hangi konuları göreceğim” diye bir göz atma işlemidir. Detaylı bir çalışma değildir. Bu çalışmanın amacı işlenecek konular hakkında genel bir resme sahip olmaktır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Zaman İçinde Bilim Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 112, 113 Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları

Zaman İçinde Bilim Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Ünitemizi Değerlendirelim

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının karşısına “D”, yanlış olanının karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. İlk alfabeyi Fenikeliler bulmuştur. D
2. Fransa’da Reform hareketlerini başlatan Jean Calven’dir. D
3. Osmanlılara matbaayı getiren kişi Kâtip Çelebi’dir. Y
4. Leonardo da Vinci Rönesans Devrinin ünlü bir şairidir. Y
5. Uluğ Bey astronomi alanında çalışmış bir Türk İslam bilginidir. D
6. İbni Sina ile Harezmi aynı dönemde yaşamışlardır. D
7. Türkçe basılan ilk kitap “Vankulu Lûgati” adlı sözlüktür. D
8. Matematikte sıfır rakamını bulan ve kullanan ilk kişi Uluğ Bey’dir. Y

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

Almanya
Çin
Dante
Makyavel
Sümer
İtalya
Bartelmi Diyaz

 • Cevap:

1. İlk tekerleği SÜMERLER bulmuştur.
2. Barutu ÇİNLİLER bulmuştur.
3. Rönesans hareketleri İTALYA’DA başlamıştır.
4. Reform hareketleri ALMANYA’DA başlamıştır.
5. DANTE ve MAKYAVEL Rönesans’ın iki ünlü edebiyatçısıdır.
6. Ümit Burnu’nu BARTELMİ DİAZ keşfetmiştir.

E. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketleri sonucu Hristiyanlıkta ortaya çıkan yeni bir mezhep değildir?
A) Protestan B) Ortodoks C) Kalvenizm D) Anglikanizm

 • Cevap: B

2. Tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınmasına rağmen matematik, astronomi, geometri, kimya ve felsefe alanlarında da geniş araştırmaları olan Türk – İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harezmî B) Ali Kuşcu C) İbni Sina D) Farabî

 • Cevap: C

3. I. Coğrafi keşifler
II. Reform hareketleri
III. Eski Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
IV. Sanayi Devrimi
Yukarıda verilenlerden hangileri Rönesans’ın sebepleri arasında değildir?
A) I-II B) II-IV C) I-III D) III-IV

 • Cevap: B

4. Dünya’nın hareket ettiğini ve Güneş’in merkezde olduğunu, Dünya’nın merkez olmadığını savunduğu için engizisyon mahkemelerinde yargılanan bilim insanı kimdir?
A) Galile B) Kopernik C) Batlamyus D) Kepler

 • Cevap: A

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

5. 1526-1585 yılları arasında yaşamış olan ünlü astronomi bilginimiz kimdir?
A) Uluğ Bey B) Takiyüddün C) Piri Reis D) Hazerfen Ahmet Çelebi

 • Cevap: B

6. Günümüzde kullanılan matbaayı bulan kişi kimdir?
A) Gutenberg B) Calven C) Martin Luther D) Şarlken

 • Cevap: A

7. Türkiye Yeşilay Derneği’nin kurucusu ve ilk başkanı olan Türk doktoru kimdir?
A) İbni Sina B) Hulusi Behçet C) Mazhar Osman Usman D) Ayhan Songar

 • Cevap: C

8. Aşağıda coğrafi keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir:
• Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi.
• Akdeniz limanları eski önemini yitirdi.
• Atlas Okyanusu kıyısı limanları önem kazandı.
Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklardan hangisinin içinde toplanabilir?
A) Coğrafi keşiflerin siyasal sonuçları B) Coğrafi keşiflerin ekonomik sonuçları C) Coğrafi keşiflerin kültürel sonuçları D) Coğrafi keşiflerin dinî sonuçları

 • Cevap: B

9. Avrupa’da 15. yy. sonunda yapılan coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devleti’ni ekonomik yönden etkilemiş olabileceği söylenebilir?
A) Kilise ve din adamlarına inancın azalması
B) Avrupa’da derebeylik yönetiminin zayıflaması
C) Avrupa uygarlığının yeni yayılma alanları bulması
D) Baharat ve İpek Yolları’nın önemini kaybetmesi

 • Cevap: D

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Teknolojik birçok aracın icadının insan ve toplum hayatına etkileri nelerdir?

 • Cevap: Günlük hayatımızda pek çok teknolojik buluşu kullanmaktayız. Bu buluşlar iletişimden sağlığa, eğitimden ulaşıma, beslenmeden eğlenceye kadar bir çok alanda yaşantımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir.İnsanlar, yeryüzünde var oldukları ilk çağlardan itibaren çevresini incelemeye ve ondan yararlanmaya çalışmıştır.Beslenebilmek için büyük çabalar sarf etmişlerdir. İlk çağlarda insanların kullandığı aletleri taşları yontarak yapmışlardır. bu teknoloji buluşları hayatı kolaylaşmıştır.

2. Osmanlı Devleti’nde matbaanın geç gelmesinin etkileri neler olmuştur?

 • Cevap:  Matbaa, tab edilen anlamındadır. Kitap, seri basılan ve birleştirilmiş kağıtlardan oluşan bir matbaa ürünüdür. Kitaplar, matbaanın bulunmasından önce elle yazılmaktaydı. Elle yazılan kitaplara, yazma eserler denir. Yazma eserlerin, yazılması ve çoğaltılması için çeşitli meslekler geliştirilmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti’nde yazma eserler üzerinde meslek sahibi olarak birçok insan bulunmaktadır. Hat sanatı da bunlardan biridir. Matbaa, Osmanlı Devleti’nde geç gelmiştir. Çünkü yazma eserler alanında meslek sahibi olan insanların işsiz kalmasına bir çare bulunamamıştır.

3. Anayasa’mızın 27. maddesi bilim ve sanat alanında çalışanlara ne tür haklar tanımıştır?

 • Cevap: Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir.

4. Avrupa’da Orta Çağ yaşanırken Türk ve İslam âleminde çok önemli bilim insanları yetişmesinin nedenleri nelerdir? Araştırınız.

 • Cevap: Türklerin ve Müslümanların başarıları sadece siyasi ve askeri alanda olmamıştır. Sağladıkları güçlü devletlerle güvenlikleri temin edip, Bilim, sanat ve edebiyat alanında yaptıkları çalışmalarla batı rönesansına ve gelişimine temel oluşturmuşlardır. Selçukluların kurdukları Nizamiye Medreseleri çok ünlü olmuştur. Bu ün o medresenin aynı müspet ilimler öğretmesi ve bilime yaptığı katkılardır.

5. Rönesans’ın günümüz bilimine etkileri neler olmuştur?

 • Cevap: Avrupa her yönden ilerleme kaydetmiştir. Özellikle de bilimde yaşanan gelişmeler Avrupa’nın endüstriyel yapısını oluşturan buluşların meydana gelmesini sağlamıştır.
  1. Başta bilim, edebiyat ve sanat alanında olmak üzere birçok alanda yeni fikirler ve eserler ortaya çıkmıştır.
  2. Skolastik düşünce ortadan kalkmış, serbest düşünce ortamı oluşmuştur. Skolastik düşüncenin yerini bilim, gözlem ve deneye dayanan pozitif fikirler almıştır.
  3. Avrupa’da soylularla halk arasındaki ekonomik uçurum azalmış, sosyal ve kültürel alanlardaki çelişkiler artmıştır.
  4. Pozitif fikirlerin gelişmesiyle İncil ve din adamları eleştirilmeye başlamış ve sonucunda da kilise otoritesi zayıflayarak Avrupa’da reform hareketleri başlamıştır.

6. Avrupa’daki Reform hareketlerine niçin ihtiyaç duyulmuştur?

 • Cevap: Avrupa’da Reformun oluşmasının nedenleri arasında şunları sayabiliriz.
 • Katolik kilisesinin bozulmasıHümanistlerin kiliseyi ve din adamlarını eleştirmeleri

  Endülüjans sorunu (papazların halktan günahlarından kurtulması için para alması)

  Kağıt ve matbaanın etkisi

  İncil’in değişik dillere çevrilmesi

  Rönesans ile doğan özgür düşünce ortamının etkisi

  Halkın yokluk çekerken din adamlarının lüks içinde yaşaması

7. Yazının icadına insanlar niçin ihtiyaç duymuştur?

 • Cevap: Yazı ise, ağızdan çıkan seslerin, yani sözcüklerin gözle görülebilen ve bazen de el ile dokunabilen işaretler halinde biçimlendirilmesidir. Daha geniş bir tanımla yazı, kulak ve jest yardımı olmaksızın belirli değerdeki şekillerin aracılığıyla dilin anlatımını mümkün kılan yegane araçtır. Yazı bu fonksiyonuyla kültürün korunması, edinilen tecrübelerin kaydedilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynar. Bu yüzden yazının keşfi, insanlık ve uygarlık tarihinde en önemli basamaklardan biri olarak kabul edilmektedir.

8. İlk kullanılan yazı örnekleriyle günümüz yazı örnekleri arasında farklılıklar bulunmasının nedeni nedir?

 • Cevap: İlk yazılı metinlerin geçmişi MÖ 3500’lü yıllara dayanıyor. Şu ana kadarki bilgilerimiz yazının ilk olarak Mezopotamya’da Sümerler tarafından keşfedildiğini gösteriyor. Tarihteki bilinen ilk kitap örneği kil tabletlerdi. Daha sonraki zamanlarda insanlar üzerine yazı yazmak için kemik, ahşap, deri gibi farklı materyaller kullandı. Kağıdın keşfi bir devrim yarattı. Günümüzde ise e-kitap denilen dijital yazılar vardır.

Ders ve çalışma kitabı cevapları içi

“7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113” için 7 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir