6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 140

Değerli öğrencilerimiz Dörtel yayınları 6. Sınıf Din Kültürü ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Eğitsel Rehberlik genel olarak verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısıyla başa çıkma  gibi eğitim-öğretimle ilgili problemleri içermesiyle birlikte ana-baba tutumları ve öğretmen tutumları gibi sosyal yanı olan ancak eğitsel etkisinin ağırlığı nedeniyle burada ele alınmıştır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 

1. Türklerin Müslümanlığı kabul etme süreci nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.

  • Cevap: Türkler, tarih boyunca Asya topraklarında çalışkan, dürüst, mücadeleci bir toplum olarak yaşamıştır. Güçlü, kuvvetli, cesur ve gözü pek olan bu toplum, inanç sistemleri açısından da örf, adet ve geleneklere bağlı olarak yaşayan bir toplumdur. Türkler askeri anlamda da çok kuvvetli bir millettir.Türklerin askeri kuvvetinin İslam’ın lehine kullanılmasında Araplar ile Türkler arasında gerçekleşen yakınlaşmalar etkili olmuştur. Türklerin askeri güç olarak Arap ordularında İslam adına mücadele ederek idari kadrolarda yer alması söz konusu olunca Türklerin Müslüman olma süreci başlamıştır. 751 yılında Çinlilere karşı Arapların yanında yer alarak ileri bir yakınlık tesis edilmiş ve Türkler Müslüman olmuştur.

2. Türklerdeki Peygamber (s.a.v.) sevgisini örnekler vererek anlatınız.

  • Cevap: Türklerde Hz. Peygamber’e duyulan sevgi çok köklü ve yoğundur. Türk edebiyatının kitap halindeki en eski eserlerinden olan Kutadgu Bilig’te bir na’t-ı peygamberi yer almış, Atebe-tü’l-hakâyık’ta ise kırk hadis türünü temellendirecek surette hadis tercümeleri edebiyata girmiştir. Türklerde, gül Hz. Peygamber’i ifade etmekte en çok rağbet edilen çiçek olmuştur. Resûl-i Ekrem’in yüzü, yüzünün ve teninin rengi, kokusu, peygamberler arasındaki yeri ve değerinin gonca, hoş kokulu gül tabirlerle ifade edilmiştir. Fuzuli’nin “Gül” redifli kasidesi bu anlayışın en güzel örneğidir. Ayrıca, Türkler peygamberimizin ismini erkek çocuklara vermiş ve bu şekilde O’na duyulan sevgiyi göstermiştir.

3. Türklerin İslam medeniyetine katkıları özellikle hangi alanlarda olmuştur? Belirtiniz.

  • Cevap: Türkler,Mimari,sanat,edebiyat felsefe ve bilim alanında İslam medeniyetine  önemli katkılarda bulunmuşlardır.Kurmuş oldukları devletler ile hem İslamiyet’in yayılmasında etkili olmuşlar,hem de İslam Kültür ve Medeniyeti’nin zenginleşmesinde büyük rol üstlenmişlerdir.Özellikle edebiyat,felsefe ve bilim üzerine ortaya koydukları eserler,İslam düşünce dünyasının en kıymetli eserleri olmuştur.Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eseri ile Kaşgarlı Mahmut’un Divan-i Lügati’t Türk adlı eserleri Türk-İslam edebiyatının ilk örneklerindendir.Ayrıca,Fuzuli,Mevlana,Pir Sultan Abdal, Yunus Emre,Süleyman Çelebi eserleriyle tasavvuf edebiyatının öncüleridir

4. Türkler bilime hangi alanlarda ne gibi katkılar yapmışlardır? Söyleyiniz.

  • Cevap: Tükler tarih boyunca çalışkan bir millet olarak İslam’a hizmet etmişlerdir. Bilimin gelişmesinde de İslam’ın bilimi ve hikmeti araştırmayı teşvik etmesi ön plana çıkmaktadır. Türkler, bilim sahalarında birçok faydalı eserler ortaya koymuşlardır. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, astronomi alanlarında ortaya konula teknik ve teorik eserler Avrupa’da da bilimin gelişmesinde ve temellerinin atılmasında faydalı olmuştur.Türkler, astronomi alanında gözlem cihazları ve zamanı ölçen aletler yapmışlardır. Coğrafya alanında harita çizme metodları geliştirmişlerdir. Fizik alanında teknik robotik cihazlar yapmışlardır. Kimya alanında önemli ilaçlar geliştirerek tıbbın gelişmesini sağlamışlardır. Tarihin incelenmesinde ve araştırılmasında önemli seyyah eserleri ortaya koymuşlardır.

5. Fıkh-ı Ekber adlı eserin sahibi olan ve dört büyük fıkıh mezhebinden birinin kurucusu sayılan Müslüman- Türk âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam-ı Âzam Ebu Hanife B) Ahmet Yesevî C) Yunus Emre D) Ahi Evran

  • Cevap: A

6. Kelam alanında Kitabu’t-Tevhid ve Kitabu’l-Makâlât, tefsir alanında ise Te’vilâtü’l-Kur’an onun en önemli eserleri arasında sayılabilir. Özellikle kelam ve akait alanındaki görüşleriyle ön plana çıkmıştır. İmamı Eş’arî ile birlikte iki büyük itikadi mezhepten birinin kurucusu sayılır. İslam inançlarının sistemli hâle getirilmesinde, akıl ve nakille temellendirilip ortaya konulmasında önemli rol oynamıştır. Türklerin büyük bölümü, itikatta onun görüşlerini benimsemektedir.
Yukarıda sözü edilen âlim hangisidir?
A) İmam-ı Âzam Ebu Hanife B) İmamı Mâturîdî C) Ali er-Rıza D) Mevlânâ

  • Cevap: B

7. Batı Türkistan’da bulunan Sayram kasabasında doğmuş, Yesi’de vefat etmiştir. Hikmet adı verilen şiirleriyle İslam’ın Türkler arasında benimsenmesinde ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Görüş ve düşünceleriyle Türk dünyası üzerinde derin tesirler bırakmış; Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere kendisinden sonra gelen pek çok düşünürü, mutasavvıfı etkilemiştir. Onun hikmetleri, Türkler arasında düşünce birliğinin oluşmasında çok önemli rol oynamıştır. Şiirleri Divan-ı Hikmet adlı eserde toplanmıştır.
Yukarıda sözü edilen düşünür ve mutasavvıfımız hangisidir?
A) Yunus Emre B) Ahi Evran C) Ahmet Yesevî D) Hacı Bektaş Veli

  • Cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi Mevlânâ’nın eseri değildir?
A) Makâlât C) Divan-ı Kebir B) Mektubat D) Mesnevi

  • Cevap: A

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla