10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 85

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Öğrenmek istediğiniz şeyleri parçalara bölerek çalışın. Bir seferde bütün bir konuyu ya da materyali bitirmeye çalışmayın. Her gün o gün için belirlediğiniz kadarını çalışın. Çalıştığınız konuyla ilgili notlar ya da taslaklarınızı yatmadan önce gözden geçirin. İki sayısal veya iki sözel dersi arka arkaya çalışmamaya gayret edin. Sizin fiziksel durumunuzu (çok aç ya da çok tok olmamak, yorgun ve uykusuz olmamak, vb.) ve çalıştığınız ortamın fiziksel durumunun (sıcaklık,dağınıklık, vb.) kontrol edin.Sözel dersleri çalışırken atlas, grafik, şema, vb materyallerden yararlanmaya çalışın.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Göçe neden olan doğa olayları hangileridir?

  • Cevap: Pek çok doğal afet, ekonomik ve sosyal sorunların yanı sıra göçlere neden olmaktadır. Özellikle depremler, sel olayları, volkanik püskürmeler, çölleşme ve kuraklık başlıca göçe neden olan doğa olaylarıdır. IV ve V. yüzyılda Hunların ve Moğolların Orta Asya’dan göç etme nedeni bu bölgede yaşanan kuraklıktır.

2. Günümüzde sürekli göçlerin en önemli nedeni nedir?

  • Cevap:

–    Kırsal kesimde hızlı nüfus artışıyla toprakların bölünmesi ve ailelerin geçimini karşılayamaması
–    Toprağın erozyonla verimsizleşmesi
–    Makineli tarımın gelişmesi ve kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
–    Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
–    Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının ve gelir kaynaklarının fazla olması
–    Kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması
–    Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin meydana gelmesi
iç göçler daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden, özellikle sanayileşmiş İstanbul, İzmir, Bucsa, İzmit, Konya, Gaziantep, Adana gibi merkezlere olmaktadır. Ayrıca göç eden nüfus genelde erkek ve genç nüfustur. Daha çok tarım dışı sektörlerde çalışırlar.

3. Mübadele göçü nedir?

  • Cevap: Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir.

4. Türkler, Orta Asya’dan neden göç ettiler?

  • Cevap:
1- İklim ve toprak koşulları bakımından artık Orta Asya’nın tarım ve hayvancılığa elverişli olmaması
2- Nüfusun hızla artması sonucunda mevcut geçim kaynaklarının yetersiz kalması
3- Türk boyları arasında ortaya çıkan siyasi anlaşmazlıklar ve bunun meydana getirdiği savaşlar
4- Hayvanlar arasında salgın hastalıkların ortaya çıkması
5- Yeni topraklar elde etme arzusu
6- Şiddetli kışlar ve aşırı sıcakların artması ve iklim koşullarının değişmesi
7- Otlakların yetersiz hale gelmesi
8- Komşu devletlerin baskısı (özellikle Çin),
9- Çekirge afetleri
Toprakların geçimi sağlamak için yetersiz kalması
» Kuraklık ve doğal afetler başta olmak üzere, nüfus artışı ve otlakların azalmasıyla ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar
» Türk topluluklarının kendi aralarındaki iç çekişmeler
» Yabancı kavimlerin ağır baskıları (Yabancı kavimierle yapılan savaşlarda yenilen Türklerin, başkasının hakimiyeti altına girmeyip, yurtlarını terk etmeleri)
» Türklerin yeni ülkeler fethetmek istemeleri
» Salgın hastalıklar ve bu hastalıklar nedeniyle hayvan ölümlerinin başlaması.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  • Cevap:

1. Turizm, GEÇİCİ göçlere neden olmaktadır.
2. Van depreminden sonra gerçekleşen göçler DOĞAL OLAYLARA BAĞLI göçlerdendir.
3. Gecekondulaşma göçün SONUÇLARINDANDIR.
4. Bir yerde nüfusun azalması, o yerde GÖÇ olayının yaşandığının kanıtıdır.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

1. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesiyle buraya ilk göç edenler Avrupalılar olmuştur. (D)
2. MS IV. yüzyılda batıya doğru gerçekleşen Türklerin göçü, Avrupa’da Kavimler Göçü’nü başlatmıştır. (D)
3. Tarım işçilerinin göçü, sürekli göçlerin başlıca nedenleridir. (Y)
4. Göç gönderen yerlerde nüfusa yönelik yatırımlar artar. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri,
1. Kuraklık
II. Artan nüfus
III. Siyasi olaylar
nedenlerinden hangilerine bağlı olarak gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenlerinden değildir?
A) Tarımda makineleşme
B) Nüfus artış hızının fazla olması
C) Kan davalarının yaşanması
D) İş olanaklarının sınırlı olması
E) Tarım alanlarının miras yoluyla paylaşılması

  • Cevap: C

3. I. Hindistan
II. Pakistan
III. Kanada
IV. İsveç
Yukarıdakilerden hangi ikisi en fazla beyin göçü veren ülkelerdendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  • Cevap:  A

4. Aşağıdakilerden hangisi devlet zoruyla gerçekleştirilen göçlere örnektir?
A) 2011’de meydana gelen tsunami sonucunda Japonya’da gerçekleşen göçler.
B) 1923’te Lozan Antlaşması’na bağlı olarak Yunanistan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Yunanistan’a gerçekleşen göçler.
C) Suriye’deki olaylardan dolayı Türkiye’ye gerçekleşen göçler.
D) 2011’de Van’daki depremden dolayı gerçekleşen göçler.
E) Naziler döneminde Almanya’dan gerçekleşen göçler.

  • Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi göç sonucunda, göç edilen yerde gerçekleşen olgulardan değildir?
A) Sanayi kuruluşlarının şehir içinde kalması
B) Trafik sorunlarının yaşanması
C) Alt yapı sorunlarının yaşanması
D) Nüfusa yönelik yatırımların azalması
E) Çevre sorunlarının yaşanması

  • Cevap: D