10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 54

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Uzun paragrafı sorulardan ürküp sıkılmayınız. Çünkü bu sorular kolay sorulardır ve cevap paragrafın içine sıkıştırılmıştır. Sözcük – anlam sorularında sözcük tek başına düşünülmemelidir. Sözcük cümlede anlam kazandığı için cümle okunmalıdır. Cümle – anlam sorularında cümlenin anlamı çerçevesi çok iyi belirlenip dışına çıkılmamalıdır.Cümle çok iyi anlaşıldıktan sonra şıklara geçilmelidir. Önce soru kökü okunmalı, sonra soruyla ilgili bölüme geçilmelidir. Paragraf sorularında “ana fikir” isteniyorsa cevap genellikle ya paragrafın başında ya da sonundadır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Kayaçlar ve Yer Şekilleri Sayfa 53, 54 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Denizlerin tuzluluk oranı neden değişir?
Kutuplarda tuzluluk oranının az olmasının nedeni burada buharlaşmanın az olmasından kaynaklanmaktadır. Hiç yok değil elbet var ama ekvator kısmına göre daha azdır.
Ekvatorda tuzluluk oranı kutuplara göre çok daha yüksektir. Ekvatorda buharlaşma oranı fazla olduğundan dolayı su buharlaşırken tuzlar denizin dibine inerek buharlaşır.
2. Karstik göller nasıl meydana gelir?
Karstik göller; kayatuzu, jips, kalker gibi çözünebilen tabakaların bolca bulunduğu alanlarda oluşan göl türüdür. Pek çok karstik gölün oluşmasında tektonik olaylar büyük rol oynar. Karstik göller suyunun acı olmasıyla tanınmaktadır.
Karstik göllere, ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesinde rastlamaktayız. Özellikle bölgede bulunan Toros Dağları’nın batı kesiminde sıkça rastlanır. Toros dağları yakınında oluşum göstermiş olan Kızılören obruk gölü, Kestel, Avlan, Yarışlı ve Salda gölleri tamamen bu tip göllere örnek teşkil eder. Bu bahsi geçen göller yalnızca kireçtaşlarının çözülmesiyle meydana gelmiş çanaklar üzerinde oluşum göstermiştir.
3. Yeryüzünde hangi bölgelerdeki akarsu rejimleri düzenlidir?
4. Kayaçların fiziksel ufalanmasına etkide bulunan etmenler nelerdir?
1.Fiziksel ( Mekanik ) Ayrışma
2.Kimyasal Ayrışma
3.Organik ( Biyolojik ) Ayrışma
5. Muson ormanlarının özelliği nedir ve bu bitki örtüsüne nerelerde rastlanır?
B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Kuzey Yarım Küre’de suların kapladığı alan Güney Yarım Küre’ye göre …………………….
2. Finlandiya, Norveç ve Kanada’da çoğunlukla ……………………. göllerine rastlanır.
3. Laterit topraklarda humus oranı azdır. Çünkü …………………………………………………………………
4. Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli arazilerde oluşan toprak türü …………………….
5. Kanada ve Sibirya’da geniş yer kaplayan, soğuğa dayanıklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara
……………………. ormanları denir.
C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Savan, yazları yağışlı tropikal iklimin bitki örtüsüdür. (…..)
2. Gayzerlere aktif volkanların çevresinde rastlanır. (…..)
3. Karasal iklim bölgesinde kayaçlar daha çok kimyasal olarak ayrışır. (…..)
4. Halomorfik topraklara kurak yerlerde rastlanır. (…..)
5. Antropejen bozkırlar, kızılçam ormanlarının yok edildiği yerlerde ortaya çıkar. (…..)
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Bir gölde tuz oranı az ise o göl için,
I. Gideğeni vardır.
II. Karstik oluşumludur.
III. Derinliği fazladır.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
2.
Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen bölgede aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygındır?
A) Podzol B) Laterit C) Terra rossa D) Tundra E) Kahverengi orman
3.
Yukarıda şekli verilen kaynak için, 
I. Bol miktarda kireç içerir.
II. İçme suyu olarak kullanılamaz.
III. Yalnızca vadi yamaçlarında görülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
4. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin horizonu gelişmemiştir?
A) Çernezyom B) Alüvyal C) Laterit D) Podzol E) Terra rossa
5.
• Maki
• Garig
• Psödomaki
• Antropejen bozkır
Yukarıdaki bitki örtülerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalı formasyonunda olmaları
B) Düzenli yağış istemeleri
C) Soğuğa dayanıklı olmaları
D) Tahribat sonucu ortaya çıkmaları
E) Tropikal kuşakta görülmeleri
6.
Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerde aşağıdaki bitki örtülerinden hangileri yaygındır?
A) Tayga ormanı Savan
B) Savan Yağmur ormanı
C) Kızılçam ormanı Bozkır
D) Karışık orman Tundra
E) Çöl bitkisi Tayga ormanı
7. Çayır bitki örtüsü altında oluşur. Humus bakımından zengindir. Zonal toprakların en verimlisidir.
Yukarıda özellikleri belirtilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tundra B) Podzol C) Çernezyom D) Laterit E) Kahverengi bozkır
8. Bitki örtüsüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçmiş jeolojik dönemlerden zamanımıza kadar varlığını sürdürmüş bitkilere relikt bitki denir.
B) Çöl bitkilerinin kök sistemleri derinlere doğru gelişmiştir.
C) Karışık yapraklı ormanlara okyanusal iklim bölgesinde rastlanır.
D) Garig, ot formasyonunun üyelerindendir.
E) Kızılçam ormanları, Akdeniz iklim bölgesinde görülür.